02188797173 - 09128034081

تعرفه پیامک

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
پنل برنز پنل نقره ای پنل الماس پنل نمایندگی
اپراتور 1000 13 13 11.7 10.7
اپراتور 5000 13.6 13.6 12.3 11.4
اپراتور 021 13.8 13.8 11.7 10.7
اپراتور 3000 17.6 17.6 15.8 14.6