تعرفه پیامک

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
پنل برنز پنل نقره ای پنل الماس پنل نمایندگی
اپراتور 1000 13 13 11.7 10.7
اپراتور 5000 13.6 13.6 12.3 11.4
اپراتور 021 13.8 13.8 11.7 10.7
اپراتور 3000 17.6 17.6 15.8 14.6