02188797173 - 09128034081
نسخه برنز
 • قیمت:24,000تومان
 • خط اختصاصی 5000
 • هر پیامک 13تومان 
 •  شارژ هدیه 3,000 تومان
 • 30٪ امکانات
 • دفترچه تلفن
24,000 تومان
نسخه نقره ای
 • قیمت:58,000تومان
 • خط اختصاصی 5000
 • هرپیامک 13 تومان
 • 6,000 تومان شارژهدیه
 • 50٪ امکانات
 • ✔️جدیدترین بانک شماره ها 
 • ✔️وب سرویس
58,000 تومان
نسخه الماس
 • قیمت:190,000تومان
 • خط 1000 انتخابی ، خط اختصاصی 5000، 
 • خط ثابت
 • هر پیامک 11.7 تومان
 • 20,000 تومان شارژ هدیه
 • 100٪ امکانات
 • ✔️جدیدترین بانک شماره ها
 • ✔️وب سرویس
190,000 تومان
نمایندگی پنل اس ام اس
 • قیمت:260,000تومان
 • خط 1000 و 5000 رند
 • هر پیامک 10.7 تومان
 • 20,000 تومان شارژ هدیه
 • 100٪ امکانات
 • ✔️جدیدترین بانک شماره ها
 • ✔️وب سرویس
260,000 تومان
نسخه برنز
 • قیمت:24,000تومان
 • خط اختصاصی 5000
 • هر پیامک 13تومان 
 •  شارژ هدیه 3,000 تومان
 • 30٪ امکانات
 • دفترچه تلفن
24,000 تومان
نسخه نقره ای
 • قیمت:58,000تومان
 • خط اختصاصی 5000
 • هرپیامک 13 تومان
 • 6,000 تومان شارژهدیه
 • 50٪ امکانات
 • ✔️جدیدترین بانک شماره ها 
 • ✔️وب سرویس
58,000 تومان
نسخه الماس
 • قیمت:190,000تومان
 • خط 1000 انتخابی ، خط اختصاصی 5000، 
 • خط ثابت
 • هر پیامک 11.7 تومان
 • 20,000 تومان شارژ هدیه
 • 100٪ امکانات
 • ✔️جدیدترین بانک شماره ها
 • ✔️وب سرویس
190,000 تومان
نمایندگی پنل اس ام اس
نمایندگی پنل اس ام اس
 • قیمت:260,000تومان
 • خط 1000 و 5000 رند
 • هر پیامک 10.7 تومان
 • 20,000 تومان شارژ هدیه
 • 100٪ امکانات
 • ✔️جدیدترین بانک شماره ها
 • ✔️وب سرویس
260,000 تومان